Campania: “Învârte de roată și poți câștiga O EXCURSIE 1ZI”
REGULAMENT DE PARTICIPARE

 
Art. 1.  ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei “Învârte de roată și poți câștiga O EXCURSIE 1ZI” este societatea HELLO HOLIDAYS S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Piata Romana nr 9, cam 3, ap 2, CIF RO29347254, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/13629/2011, reprezentata legal prin dl. GAGIU-BALAIBAN ELENA-MADALINA in calitate de Administrator.
 
Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii ("Regulamentul").
 
Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE CAMPANIEI
 
Campania “Învârte de roată și poți câștiga O EXCURSIE 1ZI” se desfasoara incepand cu data de 10 Decembrie 2018 ora 00:00, pana la data de 21 Decembrie 2018 ora 23:59 pe site-ul agentiei de turism Hello Holidays www.helloholidays.ro. Participa la campanie toti clientii care invart de roata o singura data, introducand o adresa de email valida in formularul de pe site-ul agentiei www.helloholidays.ro.
 
Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
 
Poate participa la aceasta campanie orice persoana fizica, cu varsta minima implinita de 18 ani la data primirii Excursiei de 1zi, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Nu pot participa la campanie angajatii HELLO HOLIDAYS SRL sau rudele de gradul 1 ale acestora.
 
Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 
 
Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, prin accesarea paginii www.helloholidays.ro/regulament-hello-holidays. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.helloholidays.ro.
 
Art. 5. PREMIUL CAMPANIEI “Învârte de roată și poți câștiga O EXCURSIE 1ZI”
 
Se ofera GRATUIT una dintre excursiile enumerate mai jos:
 
 
Art. 6. TERMENI si CONDITII ACORDARE PREMIUL CAMPANIEI “Învârte de roată și poți câștiga O EXCURSIE 1ZI”
 
6.1 “Excursia 1 zi Gratuita” se acorda numai la achizitionarea unui sejur sau circuit marca “Hello Holidays EXCLUSIVE” in perioada campaniei 10.12 – 21.12.2018. Acestea sunt semnalizate pe site-ul agentiei www.helloholidays.ro cu semnalistica “Hello Holidays EXCLUSIVE”.
 


6.2 La achizitionarea unui Sejur sau Circuit marca “Hello Holidays EXCLUSIVE” este obligatoriu sa transmiteti agentului de turism adresa de email cu care v-ati inregistrat si numele excursiei de 1zi castigate. Adresa de email va fi verificata daca exista in baza de date.
 
6.3 Rezervarea excursiei de 1zi se va face pentru una din datele de plecare de pe site-ul agentiei in limita locurilor disponibile. In cazul in care pentru data de plecare aleasa nu exista disponibilitate, se poate alege alta excursie de 1zi dintre cele enumerate la Art. 5.
 
6.4 In cazul in care, plecarea aleasa nu se realizeaza deoarece nu s-a intrunit numarul minim de calatori, excursia se poate reprograma pe alta plecare sau se poate alege alta excursie de 1zi dintre cele enumerate la Art. 5. in limita locurilor disponibile.
 
6.5 Sejururile si circuitele marca “Hello Holidays EXCLUSIVE” din aceasta campanie sunt supuse unor penalizari de 100% pentru modificari sau anulari
 
6.6 Excursiile de 1zi Gratuite nu se aplica retroactiv, nu se acorda pentru alte pachete deja cumparate.
 
Art. 7. Conditii de validare
 
Excursiile de 1zi Gratuite vor fi validate daca participanţii castigatori indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.
 
Art. 8. Conditii de invalidare

Excursiile de 1zi Gratuite vor fi invalidate in cazul in care oricare dintre participantii castigatori incalca cerintele de participare prevazute in prezentul regulament precum si in cazul in care s-au abonat folosind informatii false ori vadit eronate.
 
In situatia in care niciunul dintre castigatorii nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa Organizatorului, aceasta atrage dupa sine pierderea premiului. In aceasta situatie Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.
 
Pentru acordarea Premiului, dupa validare, castigatorul se poate prezenta in agentia Hello Holidays din Piata Romana, Nr 9 sau online prin email, pentru a primi Premiul si informatiile suplimentare cu privire la excursie.

 
Art. 9. TAXE SI IMPOZITE
Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 
 
Art. 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI
 
Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.
 
Art. 11. LIMITAREA RASPUNDERII
 
Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:
 
imposibilitatea unui participant la campanie de a intra in posesia Premiului ori de a il folosi conform condiţiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului;
 
adresele de email care nu se regasesc in baza de date sau nu permit confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate prevazute in prezentul regulament;
 
orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;
 
imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.
 
Art. 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
 
Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoastrerea continutului regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu Legea nr. 677/2001.
 
Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:
 
1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, sector 1, Piata Romana nr 9, Ap 2, o data pe an, in mod gratuit, Hello Holidays SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
 
2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
 
(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 
(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; 
 
(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Hello Holidays SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
 
3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop (reprezentand alin. (2) al art.15 din Legea nr. 677/2001). Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
 
Pentru toti participantii: numele si prenumele din actul de identitate, domiciliul, numarul de telefon mobil; adresa de e-mail. Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege.
 
Scopurile constituirii bazei de date sunt: realizarea obiectului contractului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse in baza de date a Hello Holidays SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. 
 
Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 
Art. 13. FORTA MAJORA
 
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 
Art. 14. LITIGII
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. 

 
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (sesizari@helloholidays.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.
 
Art. 15. ALTE CLAUZE
 
Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.
 
 
ORGANIZATOR,
HELLO HOLIDAYS S.R.L.
prin asociat și administrator
GAGIU-BALAIBAN ELENA-MADALIN

SPUNE HELLO
VACANTELOR TALE

  • Agentie organizatoare pentru vacante in Grecia si Turcia
  • Agentie organizatoare pentru circuite Europa Avion si Autocar dar si excursii in Romania si Bulgaria
  • Unitati proprii atent selectionate si verificate de toti consultantii nostri
  • Flota proprie de autocare ultra moderne

HELLO HOLIDAYS
EXCLUSIVE

  • Alege hotelurile si circuitele “Hello Holidays EXCLUSIVE”
  • GARANTAT cel mai mic tarif!

CALL CENTER &
SUPORT NON STOP

  • Consultanti bine instruiti si cu experienta in turism
  • Call Center: 031 131 00 00 de Luni-Vineri 09:00 - 18:00
  • Suport Non Stop la numarul de telefon 031 131 00 00
Solicita oferta